Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Xeon Gold

Intel Xeon Gold
Actual generation 3.
Actual architecture Ice Lake
Target market Enterprise
Công nghệ 10 nm
Socket LGA 3647, LGA 4189, P+
Processors Gen Tần số Turbo (1 core) Turbo (All cores) Lõi Hyperthreading
Intel Xeon Gold 5318H 2.50 GHz 3.80 GHz 2.50 GHz 18 Yes
Intel Xeon Gold 5320H 2.40 GHz 4.20 GHz 2.60 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6328H 2.80 GHz 4.30 GHz 3.00 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 6328HL 2.80 GHz 4.30 GHz 3.00 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 6348H 2.30 GHz 4.20 GHz 2.60 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 5215 2.50 GHz 3.40 GHz 2.50 GHz 10 Yes
Intel Xeon Gold 5215L 2.50 GHz 3.40 GHz 2.50 GHz 10 Yes
Intel Xeon Gold 5215M 2.50 GHz 3.40 GHz 2.50 GHz 10 Yes
Intel Xeon Gold 5217 3.00 GHz 3.70 GHz 3.50 GHz 8 Yes
Intel Xeon Gold 5218 2.30 GHz 3.90 GHz 2.70 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 5218B 2.30 GHz 3.90 GHz 2.70 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 5218N 2.30 GHz 3.70 GHz 2.50 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 5218R 2.10 GHz 4.00 GHz 2.30 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 5218T 2.10 GHz 3.80 GHz 2.30 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 5219Y 2.40 GHz 4.00 GHz 2.70 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 5220 2.20 GHz 3.90 GHz 2.50 GHz 18 Yes
Intel Xeon Gold 5220R 2.20 GHz 4.00 GHz 2.40 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 5220S 2.70 GHz 3.90 GHz 2.70 GHz 18 Yes
Intel Xeon Gold 5220T 1.90 GHz 3.90 GHz 2.40 GHz 18 Yes
Intel Xeon Gold 5222 3.80 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 Yes
Intel Xeon Gold 6208U 2.90 GHz 3.90 GHz 2.60 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 6209U 2.10 GHz 3.90 GHz 2.50 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6210U 2.50 GHz 3.90 GHz 2.50 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6212U 2.40 GHz 3.90 GHz 2.40 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 6222 1.80 GHz 3.60 GHz 2.20 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6222V 1.80 GHz 3.60 GHz 2.20 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6226 2.70 GHz 3.70 GHz 3.50 GHz 12 Yes
Intel Xeon Gold 6226R 2.90 GHz 3.90 GHz 3.60 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 6230 2.10 GHz 3.90 GHz 2.50 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6230N 2.30 GHz 3.50 GHz 2.70 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6230R 2.10 GHz 4.00 GHz 2.30 GHz 26 Yes
Intel Xeon Gold 6230T 2.10 GHz 3.90 GHz 2.50 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6234 3.30 GHz 4.00 GHz 3.70 GHz 8 Yes
Intel Xeon Gold 6238 2.10 GHz 3.70 GHz 2.60 GHz 22 Yes
Intel Xeon Gold 6238L 2.10 GHz 3.70 GHz 2.60 GHz 22 Yes
Intel Xeon Gold 6238M 2.10 GHz 3.70 GHz 2.60 GHz 22 Yes
Intel Xeon Gold 6238R 2.20 GHz 4.00 GHz 2.40 GHz 28 Yes
Intel Xeon Gold 6238T 1.90 GHz 3.70 GHz 2.40 GHz 22 Yes
Intel Xeon Gold 6240 2.60 GHz 3.90 GHz 3.20 GHz 18 Yes
Intel Xeon Gold 6240L 2.60 GHz 3.90 GHz 3.20 GHz 18 Yes
Intel Xeon Gold 6240M 2.60 GHz 3.90 GHz 3.20 GHz 18 Yes
Intel Xeon Gold 6240R 2.40 GHz 4.00 GHz 2.60 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 6240Y 2.60 GHz 3.90 GHz 3.20 GHz 18 Yes
Intel Xeon Gold 6242 2.80 GHz 3.90 GHz 3.40 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 6242R 3.10 GHz 4.10 GHz 3.30 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6244 3.60 GHz 4.40 GHz 4.00 GHz 8 Yes
Intel Xeon Gold 6246 3.30 GHz 4.20 GHz 3.70 GHz 12 Yes
Intel Xeon Gold 6246R 3.40 GHz 4.10 GHz 3.60 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 6248 2.50 GHz 3.90 GHz 3.00 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6250 3.90 GHz 4.50 GHz 4.50 GHz 8 Yes
Intel Xeon Gold 6250L 3.90 GHz 4.50 GHz 4.50 GHz 8 Yes
Intel Xeon Gold 6252 2.10 GHz 3.70 GHz 2.70 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 6252N 2.30 GHz 3.60 GHz 2.70 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 6254 3.10 GHz 4.00 GHz 3.50 GHz 18 Yes
Intel Xeon Gold 6256 3.60 GHz 4.50 GHz 4.20 GHz 12 Yes
Intel Xeon Gold 6258R 2.70 GHz 4.00 GHz 3.00 GHz 28 Yes
Intel Xeon Gold 6262 1.90 GHz 3.60 GHz 2.40 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 6262V 1.90 GHz 3.60 GHz 2.40 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 6269Y 3.20 GHz 3.70 GHz 3.40 GHz 22 Yes
Intel Xeon Gold 5115 2.40 GHz 2.80 GHz 2.60 GHz 10 Yes
Intel Xeon Gold 5117 2.00 GHz 2.80 GHz 2.40 GHz 14 Yes
Intel Xeon Gold 5117F 2.00 GHz 2.80 GHz 2.40 GHz 14 Yes
Intel Xeon Gold 5118 2.30 GHz 3.20 GHz 2.60 GHz 12 Yes
Intel Xeon Gold 5119T 1.90 GHz 3.20 GHz 2.20 GHz 14 Yes
Intel Xeon Gold 5120 2.20 GHz 3.20 GHz 2.60 GHz 14 Yes
Intel Xeon Gold 5120T 2.20 GHz 3.20 GHz 2.60 GHz 14 Yes
Intel Xeon Gold 5122 3.60 GHz 3.70 GHz 3.70 GHz 4 Yes
Intel Xeon Gold 6126 2.60 GHz 3.70 GHz 3.00 GHz 12 Yes
Intel Xeon Gold 6126F 2.60 GHz 3.70 GHz 3.00 GHz 12 Yes
Intel Xeon Gold 6126T 2.60 GHz 3.70 GHz 3.00 GHz 12 Yes
Intel Xeon Gold 6128 3.40 GHz 3.70 GHz 3.50 GHz 6 Yes
Intel Xeon Gold 6130 2.10 GHz 3.70 GHz 2.60 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 6130F 2.10 GHz 3.70 GHz 2.60 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 6130T 2.10 GHz 3.70 GHz 2.60 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 6132 2.60 GHz 3.70 GHz 2.90 GHz 14 Yes
Intel Xeon Gold 6134 3.20 GHz 3.70 GHz 3.50 GHz 8 Yes
Intel Xeon Gold 6134M 3.20 GHz 3.70 GHz 3.50 GHz 8 Yes
Intel Xeon Gold 6136 3.00 GHz 3.70 GHz 3.30 GHz 12 Yes
Intel Xeon Gold 6138 2.00 GHz 3.70 GHz 2.80 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6138F 2.00 GHz 3.70 GHz 2.80 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6138T 2.00 GHz 3.70 GHz 2.80 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6140 2.30 GHz 3.70 GHz 2.80 GHz 18 Yes
Intel Xeon Gold 6140M 2.30 GHz 3.70 GHz 2.80 GHz 18 Yes
Intel Xeon Gold 6142 2.60 GHz 3.70 GHz 2.90 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 6142F 2.60 GHz 3.70 GHz 2.90 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 6142M 2.60 GHz 3.70 GHz 2.90 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 6144 3.50 GHz 4.20 GHz 4.00 GHz 8 Yes
Intel Xeon Gold 6146 3.20 GHz 4.20 GHz 3.60 GHz 12 Yes
Intel Xeon Gold 6148 2.40 GHz 3.70 GHz 3.00 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6148F 2.40 GHz 3.70 GHz 3.00 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6150 2.70 GHz 3.70 GHz 3.20 GHz 18 Yes
Intel Xeon Gold 6152 2.10 GHz 3.70 GHz 2.60 GHz 22 Yes
Intel Xeon Gold 6154 3.00 GHz 3.70 GHz 3.20 GHz 18 Yes
Intel Xeon Gold 5315Y 3.20 GHz 3.60 GHz 3.60 GHz 8 Yes
Intel Xeon Gold 5317 3.00 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 12 Yes
Intel Xeon Gold 5318N 2.10 GHz 3.40 GHz 2.80 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 5318S 2.10 GHz 3.40 GHz 2.80 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 5318Y 2.10 GHz 3.40 GHz 2.80 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 5320 2.20 GHz 3.40 GHz 2.60 GHz 26 Yes
Intel Xeon Gold 5320T 2.30 GHz 3.50 GHz 2.80 GHz 20 Yes
Intel Xeon Gold 6312U 2.40 GHz 3.60 GHz 2.80 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 6314U 2.30 GHz 3.40 GHz 2.70 GHz 32 Yes
Intel Xeon Gold 6326 2.90 GHz 3.50 GHz 3.30 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 6330 2.00 GHz 3.10 GHz 2.80 GHz 28 Yes
Intel Xeon Gold 6330H 2.00 GHz 3.70 GHz 2.80 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 6330N 2.20 GHz 3.40 GHz 2.80 GHz 28 Yes
Intel Xeon Gold 6334 3.60 GHz 3.70 GHz 3.70 GHz 8 Yes
Intel Xeon Gold 6336Y 2.40 GHz 3.60 GHz 3.00 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 6338 2.00 GHz 3.20 GHz 2.80 GHz 32 Yes
Intel Xeon Gold 6338N 2.20 GHz 3.50 GHz 2.80 GHz 32 Yes
Intel Xeon Gold 6338T 2.10 GHz 3.40 GHz 2.80 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 6342 2.80 GHz 3.50 GHz 3.20 GHz 24 Yes
Intel Xeon Gold 6346 3.10 GHz 3.60 GHz 3.60 GHz 16 Yes
Intel Xeon Gold 6348 2.60 GHz 3.50 GHz 3.00 GHz 28 Yes
Intel Xeon Gold 6354 3.00 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 18 Yes
back to top