Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Xeon W

Intel Xeon W
Actual generation 11.
Actual architecture Tiger Lake H
Target market Enterprise
Công nghệ 10 nm
Socket BGA 1440, BGA 1787, LGA 1200, LGA 2066, LGA 3647
Processors Gen Tần số Turbo (1 core) Turbo (All cores) Lõi Hyperthreading
Intel Xeon W-2223 3.60 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 Yes
Intel Xeon W-2225 4.10 GHz 4.60 GHz 4.60 GHz 4 Yes
Intel Xeon W-2235 3.80 GHz 4.60 GHz 4.60 GHz 6 Yes
Intel Xeon W-2245 3.90 GHz 4.70 GHz 4.50 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-2255 3.70 GHz 4.70 GHz 4.40 GHz 10 Yes
Intel Xeon W-2265 3.50 GHz 4.80 GHz 4.20 GHz 12 Yes
Intel Xeon W-2275 3.30 GHz 4.80 GHz 4.00 GHz 14 Yes
Intel Xeon W-2295 3.00 GHz 4.80 GHz 3.80 GHz 18 Yes
Intel Xeon W-3223 3.50 GHz 4.20 GHz 4.00 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-3225 3.70 GHz 4.40 GHz 4.20 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-3235 3.30 GHz 4.50 GHz 4.00 GHz 12 Yes
Intel Xeon W-3245 3.20 GHz 4.60 GHz 4.00 GHz 16 Yes
Intel Xeon W-3245M 3.20 GHz 4.60 GHz 4.00 GHz 16 Yes
Intel Xeon W-3265 2.70 GHz 4.60 GHz 3.60 GHz 24 Yes
Intel Xeon W-3265M 2.70 GHz 4.60 GHz 3.60 GHz 24 Yes
Intel Xeon W-3275 2.50 GHz 4.60 GHz 3.40 GHz 28 Yes
Intel Xeon W-3275M 2.50 GHz 4.60 GHz 3.40 GHz 28 Yes
Intel Xeon W-2123 3.60 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 Yes
Intel Xeon W-2125 4.00 GHz 4.50 GHz 4.50 GHz 4 Yes
Intel Xeon W-2133 3.60 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 6 Yes
Intel Xeon W-2135 3.70 GHz 4.50 GHz 4.20 GHz 6 Yes
Intel Xeon W-2140B 3.20 GHz 4.50 GHz 3.80 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-2145 3.70 GHz 4.50 GHz 4.20 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-2150B 3.00 GHz 4.50 GHz 3.70 GHz 10 Yes
Intel Xeon W-2155 3.30 GHz 4.50 GHz 4.00 GHz 10 Yes
Intel Xeon W-2170B 2.50 GHz 4.30 GHz 3.60 GHz 14 Yes
Intel Xeon W-2175 2.50 GHz 4.30 GHz 3.60 GHz 14 Yes
Intel Xeon W-2191B 2.30 GHz 4.30 GHz 3.40 GHz 18 Yes
Intel Xeon W-2195 2.30 GHz 4.30 GHz 3.40 GHz 18 Yes
Intel Xeon W-3175X 3.10 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 28 Yes
Intel Xeon W-11855M 11 3.20 GHz 4.90 GHz 3.80 GHz 6 Yes
Intel Xeon W-11955M 11 2.60 GHz 5.00 GHz 3.20 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-10855M 11 2.80 GHz 5.10 GHz 4.20 GHz 6 Yes
Intel Xeon W-10885M 11 2.40 GHz 5.30 GHz 4.20 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-1350 12 3.30 GHz 5.00 GHz 4.20 GHz 6 Yes
Intel Xeon W-1350P 12 4.00 GHz 5.10 GHz 4.70 GHz 6 Yes
Intel Xeon W-1370 12 2.90 GHz 5.10 GHz 4.00 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-1370P 12 3.60 GHz 5.20 GHz 4.40 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-1390 12 2.80 GHz 5.20 GHz 3.80 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-1390P 12 3.50 GHz 5.30 GHz 4.50 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-1390T 12 1.50 GHz 4.90 GHz 2.50 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-1250 9.5 3.30 GHz 4.70 GHz 4.20 GHz 6 Yes
Intel Xeon W-1250E 9.5 3.50 GHz 4.70 GHz 4.20 GHz 6 Yes
Intel Xeon W-1250P 9.5 4.10 GHz 4.80 GHz 4.60 GHz 6 Yes
Intel Xeon W-1250TE 9.5 2.40 GHz 3.80 GHz 2.80 GHz 6 Yes
Intel Xeon W-1270 9.5 3.40 GHz 5.00 GHz 4.40 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-1270E 9.5 3.40 GHz 4.80 GHz 4.20 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-1270P 9.5 3.80 GHz 5.10 GHz 4.60 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-1270TE 9.5 2.00 GHz 4.40 GHz 2.40 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-1290 9.5 3.20 GHz 5.20 GHz 4.00 GHz 10 Yes
Intel Xeon W-1290E 9.5 3.50 GHz 4.80 GHz 4.20 GHz 10 Yes
Intel Xeon W-1290P 9.5 3.70 GHz 5.30 GHz 4.40 GHz 10 Yes
Intel Xeon W-1290T 9.5 1.90 GHz 4.70 GHz 2.40 GHz 10 Yes
Intel Xeon W-1290TE 9.5 1.80 GHz 4.50 GHz 2.20 GHz 10 Yes
Intel Xeon W-2102 2.90 GHz 2.90 GHz 2.90 GHz 4 No
Intel Xeon W-2104 3.20 GHz 3.20 GHz 3.20 GHz 4 No
Intel Xeon W-3365 2.70 GHz 4.00 GHz 3.40 GHz 32 Yes
Intel Xeon W-3375 2.50 GHz 4.00 GHz 3.20 GHz 38 Yes
Intel Xeon W-3323 3.50 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 12 Yes
Intel Xeon W-3335 3.40 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 16 Yes
Intel Xeon W-3345 3.00 GHz 4.00 GHz 3.70 GHz 24 Yes
Intel Xeon W-11155MLE 11 1.80 GHz 3.10 GHz 2.80 GHz 4 Yes
Intel Xeon W-11155MRE 11 2.40 GHz 4.40 GHz 3.40 GHz 4 Yes
Intel Xeon W-11555MLE 11 1.90 GHz 4.40 GHz 2.60 GHz 6 Yes
Intel Xeon W-11555MRE 11 2.60 GHz 4.50 GHz 3.40 GHz 6 Yes
Intel Xeon W-11865MLE 11 1.50 GHz 4.50 GHz 2.70 GHz 8 Yes
Intel Xeon W-11865MRE 11 2.60 GHz 4.70 GHz 3.20 GHz 8 Yes
Intel Xeon w9-3495X 1.90 GHz 4.80 GHz 2.90 GHz 56 Yes
back to top