Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics 2500

Chi tiết kỹ thuật

Generation 7
Phiên bản DirectX 11.0
Execution units 6
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 48
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 22 nm
Released Date Q2/2012

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.65 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS 101 GFLOPS 25 GFLOPS
0.65 GHz 1.10 GHz 211 GFLOPS 106 GFLOPS 26 GFLOPS
0.65 GHz 1.15 GHz 221 GFLOPS 110 GFLOPS 28 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core i3-3210 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Core i3-3220 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Core i3-3220T 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Core i3-3240 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Core i3-3240T 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Core i3-3250 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Core i3-3250T 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Core i5-3330 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Core i5-3330S 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Core i5-3340 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Core i5-3340S 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Core i5-3450 0.65 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-3450S 0.65 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-3470 0.65 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-3470S 0.65 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-3470T 0.65 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-3550 0.65 GHz 1.15 GHz 110 GFLOPS
Intel Core i5-3550S 0.65 GHz 1.15 GHz 110 GFLOPS
Intel Core i5-3570 0.65 GHz 1.15 GHz 110 GFLOPS
Intel Core i5-3570S 0.65 GHz 1.15 GHz 110 GFLOPS
Intel Core i5-3570T 0.65 GHz 1.15 GHz 110 GFLOPS
back to top