GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Intel Pentium G860T - 벤치마크, 테스트 및 사양


Intel Pentium G860T

Intel Pentium G860T 프로세서는 32 nm 기술 노드 및 아키텍처 Sandy Bridge S . 기본 클럭 속도는 2.60 GHz 이고 터보 부스트의 최대 클럭 속도는 No turbo 입니다. Intel Pentium G860T 2 처리 코어가 포함되어 있습니다. 컴퓨터 업그레이드를 위한 올바른 선택을 하려면 자세한 기술 사양과 벤치마크 결과를 숙지하십시오. 선택하기 전에 소켓 호환성을 확인하십시오.

CPU 코어 및 기본 주파수 CPU 코어 및 기본 주파수
빈도 2.60 GHz 코어 2
터보(1코어) No turbo CPU 스레드 2
터보(모든 코어) No turbo
하이퍼스레딩? 아니요 오버클럭? 아니요
핵심 아키텍처 normal
내부 그래픽 내부 그래픽
GPU 이름 Intel HD Graphics (Sandy Bridge GT1)
GPU frequency 0.65 GHz
GPU (Turbo) 1.10 GHz
Generation
다이렉트X 버전 10.1
Execution units 6
Shader 48
최대 메모리
최대 디스플레이 2
기술 32 nm
출시일 Q2/2011
하드웨어 코덱 지원 하드웨어 코덱 지원
H264 Decode / Encode
H265 / HEVC (8 bit) No
H265 / HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No
AV1 No
AV1 No
AVC Decode / Encode
JPEG No
메모리 및 PCIe 메모리 및 PCIe
메모리 유형 DDR3-1066
DDR3-1333
최대 메모리
메모리 채널 2 ECC No
PCIe 버전 2.0 PCIe lanes 16
열 관리 열 관리
TDP (PL1) 35 W TDP (PL2)
TDP up -- TDP down --
Tjunction max --
Technical details 기술적 세부 사항
Instruction set (ISA) x86-64 (64 bit)
건축학 Sandy Bridge S
L2-Cache --
L3-Cache 3.00 MB
기술 32 nm
가상화 VT-x, VT-x EPT
출시일 Q2/2012
Socket LGA 1155

iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)

GFLOPS의 단순한 정확도(32비트)로 프로세서 내부 그래픽 장치의 이론적인 컴퓨팅 성능. GFLOPS는 iGPU가 초당 수행할 수 있는 부동 소수점 연산 수를 나타냅니다.

1% Complete
1% Complete
1% Complete
1% Complete
1% Complete
1% Complete
1% Complete

인기있는 비교

1. Intel Pentium G860T Intel Core i9-10900TE Intel Pentium G860T vs Intel Core i9-10900TE
2. Intel Pentium G860T Intel Core i3-3229Y Intel Pentium G860T vs Intel Core i3-3229Y
3. Intel Pentium G860T Qualcomm Snapdragon 212 Intel Pentium G860T vs Qualcomm Snapdragon 212
4. Intel Pentium G860T Intel Core i5-2430M Intel Pentium G860T vs Intel Core i5-2430M
5. AMD Ryzen 5 Pro 1500 Intel Pentium G860T AMD Ryzen 5 Pro 1500 vs Intel Pentium G860T
6. AMD Ryzen 5 3600X Intel Pentium G860T AMD Ryzen 5 3600X vs Intel Pentium G860T
7. Intel Core i9-7960X Intel Pentium G860T Intel Core i9-7960X vs Intel Pentium G860T
8. AMD A10-4655M Intel Pentium G860T AMD A10-4655M vs Intel Pentium G860T
9. Intel Pentium G860T Intel Core i5-5350U Intel Pentium G860T vs Intel Core i5-5350U
10. Intel Xeon E5-2640 v2 Intel Pentium G860T Intel Xeon E5-2640 v2 vs Intel Pentium G860T
11. Intel Pentium G860T Intel Core i7-4930K Intel Pentium G860T vs Intel Core i7-4930K
12. Intel Pentium G860T Intel Xeon E5-2658 v3 Intel Pentium G860T vs Intel Xeon E5-2658 v3
13. Intel Core i7-6700K Intel Pentium G860T Intel Core i7-6700K vs Intel Pentium G860T
14. AMD Epyc 7232P Intel Pentium G860T AMD Epyc 7232P vs Intel Pentium G860T
15. Intel Core i5-2500k Intel Pentium G860T Intel Core i5-2500k vs Intel Pentium G860T
16. Intel Pentium G860T Intel Pentium G2030 Intel Pentium G860T vs Intel Pentium G2030
17. AMD Athlon II X4 860K Intel Pentium G860T AMD Athlon II X4 860K vs Intel Pentium G860T
18. AMD Epyc 7502 Intel Pentium G860T AMD Epyc 7502 vs Intel Pentium G860T
19. Intel Core i5-10210U Intel Pentium G860T Intel Core i5-10210U vs Intel Pentium G860T
20. Intel Atom S1240 Intel Pentium G860T Intel Atom S1240 vs Intel Pentium G860T
21. Intel Core i7-10700 Intel Pentium G860T Intel Core i7-10700 vs Intel Pentium G860T
22. AMD A6-5400K Intel Pentium G860T AMD A6-5400K vs Intel Pentium G860T
23. Intel Pentium G860T Intel Core i3-10300T Intel Pentium G860T vs Intel Core i3-10300T
24. Intel Pentium G860T Intel Core i5-4310U Intel Pentium G860T vs Intel Core i5-4310U
25. Intel Pentium G860T Intel Core i3-10320 Intel Pentium G860T vs Intel Core i3-10320
Intel Pentium G860T - 벤치마크, 테스트 및 사양
4.3 of 32 rating(s)
back to top