GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Intel Xeon Silver 4214R vs. Intel Atom x6414RE


벤치마크가 있는 CPU 벤치마크

Intel Xeon Silver 4214R
Intel Atom x6414RE
Intel Xeon Silver 4214R Intel Atom x6414RE
2.40 GHz 빈도 1.50 GHz
3.50 GHz 터보(1코어) --
3.00 GHz 터보(모든 코어) --
12 코어 4
하이퍼스레딩? 아니요
아니요 오버클럭? 아니요
normal 핵심 아키텍처 normal
no iGPU GPU Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU)
다이렉트X 버전 12
최대 디스플레이 3
DDR4-2400 메모리 DDR4-3200LPDDR4-3200
6 메모리 채널 4
1024 GB 최대 메모리 32 GB
ECC
-- L2 Cache 1.50 MB
16.50 MB L3 Cache --
3.0 PCIe 버전 3.0
48 PCIe lanes 8
14 nm 기술 10 nm
LGA 3647 Socket BGA 1493
100 W TDP 9 W
VT-x, VT-x EPT, VT-d 가상화 VT-x, VT-x EPT, VT-d
Q1/2020 출시일 Q1/2021
더 자세히 표시 더 자세히 표시

iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)

GFLOPS의 단순한 정확도(32비트)로 프로세서 내부 그래픽 장치의 이론적인 컴퓨팅 성능. GFLOPS는 iGPU가 초당 수행할 수 있는 부동 소수점 연산 수를 나타냅니다.

0% Complete
1% Complete
Intel Xeon Silver 4214R vs. Intel Atom x6414RE - CPU 벤치마크 사양 및 테스트
4.6 of 48 rating(s)
back to top