GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Intel Celeron

Intel Celeron 시리즈는 Intel의 High-End Core i 시리즈가 사용하는 것과 동일한 기술인 최신 Intel Haswell 제품을 기반으로합니다. 고가의 Intel Core i-Series 프로세서와 달리 Intel Celeron 프로세서는 코어가 2 개 뿐이고 터보 모드 나 하이퍼 스레딩이 없습니다. 프로세서는 Intel Pentium 프로세서보다 약간 느립니다. 인텔 셀러론 프로세서는 일반적인 사무 작업, 서핑 및 이메일을 위해 설계되었습니다.

Intel Celeron
Actual generation 11.
Actual architecture Tiger Lake U
Target market Consumer
기술 10 nm
Socket BGA 1023, BGA 1090, BGA 1168, BGA 1170, BGA 1296, BGA 1356, BGA 1493, BGA 1515, BGA 1526, BGA 1528, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, PGA 988
Processors Gen 빈도 Turbo (1 core) Turbo (All cores) 코어 Hyperthreading
Intel Celeron 6205 11 1.70 GHz 1.70 GHz 1.70 GHz 2 No
Intel Celeron 6305 11 1.80 GHz 1.80 GHz 1.80 GHz 2 No
Intel Celeron 6305E 11 1.80 GHz 1.80 GHz 1.80 GHz 2 No
Intel Celeron G5930 9.5 3.70 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G5950 9.5 4.00 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 5205U 9.5 1.90 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G5900 9.5 3.40 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G5900E 9.5 3.20 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G5900T 9.5 3.20 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G5900TE 9.5 3.00 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G5920 9.5 3.50 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G5930T 9.5 3.50 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron N4500 11 1.10 GHz 2.80 GHz 2.40 GHz 2 No
Intel Celeron N4505 11 2.00 GHz 2.90 GHz 2.90 GHz 2 No
Intel Celeron N5100 11 1.10 GHz 2.80 GHz 2.20 GHz 4 No
Intel Celeron N5105 11 2.00 GHz 2.90 GHz 2.60 GHz 4 No
Intel Celeron 4205U 9.5 1.80 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G4900 9.5 3.10 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G4900T 9.5 2.80 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G4920 9.5 3.20 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron J4025 9.5 2.00 GHz 2.90 GHz 2.90 GHz 2 No
Intel Celeron J4125 9.5 2.00 GHz 2.70 GHz 2.70 GHz 4 No
Intel Celeron N4020 9.5 1.10 GHz 2.80 GHz 2.70 GHz 2 No
Intel Celeron N4120 9.5 1.10 GHz 2.60 GHz 2.50 GHz 4 No
Intel Celeron 3865U 9.5 1.80 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 3965U 9.5 2.20 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 3965Y 9.5 1.50 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G3930 9.5 2.90 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G3930T 9.5 2.70 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G3950 9.5 3.00 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron J4005 9.5 2.00 GHz 2.70 GHz 2.70 GHz 2 No
Intel Celeron J4105 9.5 1.50 GHz 2.50 GHz 2.40 GHz 4 No
Intel Celeron J4115 9.5 1.80 GHz 2.50 GHz 2.40 GHz 4 No
Intel Celeron J6413 11 1.80 GHz 3.00 GHz 2.60 GHz 4 No
Intel Celeron N4000 9.5 1.10 GHz 2.60 GHz 2.60 GHz 2 No
Intel Celeron N4100 9.5 1.10 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 4 No
Intel Celeron 3855U 9 1.60 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 3955U 9 2.00 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G3900 9 2.80 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G3900T 9 2.60 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G3920 9 2.90 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron J3355 9 2.00 GHz 2.50 GHz 2.50 GHz 2 No
Intel Celeron J3455 9 1.50 GHz 2.30 GHz 2.20 GHz 4 No
Intel Celeron N3350 9 1.10 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 2 No
Intel Celeron N3450 9 1.10 GHz 2.20 GHz 2.20 GHz 4 No
Intel Celeron 3205U 8 1.50 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 3215U 8 1.70 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 3755U 8 1.70 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 3765U 8 1.90 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron J3060 8 1.60 GHz 2.48 GHz 2.48 GHz 2 No
Intel Celeron J3160 8 1.60 GHz 2.24 GHz 2.24 GHz 4 No
Intel Celeron N3000 8 1.04 GHz 2.08 GHz 2.08 GHz 2 No
Intel Celeron N3010 8 1.04 GHz 2.24 GHz 2.24 GHz 2 No
Intel Celeron N3050 8 1.60 GHz 2.16 GHz 2.16 GHz 2 No
Intel Celeron N3060 8 1.60 GHz 2.48 GHz 2.48 GHz 2 No
Intel Celeron N3150 8 1.60 GHz 2.08 GHz 2.08 GHz 4 No
Intel Celeron N3160 8 1.60 GHz 2.24 GHz 2.24 GHz 4 No
Intel Celeron 2950M 7.5 2.00 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 2955U 7.5 1.40 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 2957U 7.5 1.40 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 2961Y 7.5 1.10 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 2970M 7.5 2.20 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 2980U 7.5 1.40 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 2981U 7.5 1.40 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G1820 7.5 2.70 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G1820T 7.5 2.40 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G1820TE 7.5 2.20 GHz No turbo No turbo 2 Yes
Intel Celeron G1830 7.5 2.80 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G1840 7.5 2.80 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G1840T 7.5 2.50 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G1850 7.5 2.90 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G530 6 2.40 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron J1750 7 2.41 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron J1800 7 2.41 GHz 2.58 GHz 2.58 GHz 2 No
Intel Celeron J1850 7 2.00 GHz No turbo No turbo 4 No
Intel Celeron J1900 7 2.00 GHz 2.42 GHz 2.42 GHz 4 No
Intel Celeron N2805 7 1.46 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron N2806 7 1.60 GHz 2.00 GHz 2.00 GHz 2 No
Intel Celeron N2807 7 1.58 GHz 2.16 GHz 2.16 GHz 2 No
Intel Celeron N2808 7 1.58 GHz 2.25 GHz 2.25 GHz 2 No
Intel Celeron N2810 7 2.00 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron N2815 7 1.86 GHz 2.13 GHz 2.13 GHz 2 No
Intel Celeron N2820 7 2.13 GHz 2.39 GHz 2.39 GHz 2 No
Intel Celeron N2830 7 2.16 GHz 2.41 GHz 2.41 GHz 2 No
Intel Celeron N2840 7 2.16 GHz 2.58 GHz 2.58 GHz 2 No
Intel Celeron N2910 7 1.60 GHz No turbo No turbo 4 No
Intel Celeron N2920 7 1.86 GHz 2.00 GHz 2.00 GHz 4 No
Intel Celeron N2930 7 1.83 GHz 2.16 GHz 2.16 GHz 4 No
Intel Celeron N2940 7 1.83 GHz 2.25 GHz 2.25 GHz 4 No
Intel Celeron 1000M 7 1.80 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 1005M 7 1.90 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 1007U 7 1.50 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 1017U 7 1.60 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 1019Y 7 1.00 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 1020E 7 2.20 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 1020M 7 2.10 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 1037U 7 1.80 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 1047UE 7 1.40 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G1610 7 2.60 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G1610T 7 2.30 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G1620 7 2.70 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G1620T 7 2.40 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G1630 7 2.80 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 847 6 1.10 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 5305U 9.5 2.30 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron N5095 11 2.00 GHz 2.90 GHz 2.50 GHz 4 No
Intel Celeron N6210 11 1.20 GHz 2.60 GHz 2.20 GHz 2 No
Intel Celeron N6211 11 1.20 GHz 3.00 GHz 2.40 GHz 2 No
Intel Celeron 4305U 9.5 2.20 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 4305UE 9.5 2.00 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron N4000C 9.5 1.10 GHz 2.60 GHz 2.60 GHz 2 No
Intel Celeron N4020C 9.5 1.10 GHz 2.80 GHz 2.80 GHz 2 No
Intel Celeron J6412 11 2.00 GHz 2.60 GHz 2.40 GHz 4 No
Intel Celeron J3355E 9 2.00 GHz 2.50 GHz 2.50 GHz 2 No
Intel Celeron J3455E 9 1.50 GHz 2.30 GHz 2.20 GHz 4 No
Intel Celeron G5905 9.5 3.50 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G5905T 9.5 3.30 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron G5925 9.5 3.60 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Celeron 7300 12 1.00 GHz No turbo No turbo 5 Yes
Intel Celeron 7305 12 1.10 GHz No turbo No turbo 5 Yes
Intel Celeron G6900 13 3.40 GHz No turbo No turbo 2 Yes
Intel Celeron G6900E 13 3.00 GHz No turbo No turbo 2 Yes
Intel Celeron G6900T 13 2.80 GHz No turbo No turbo 2 Yes
Intel Celeron G6900TE 13 2.40 GHz No turbo No turbo 2 Yes
Intel Celeron N5095A 11 2.00 GHz 2.90 GHz 2.50 GHz 4 No
back to top